ศูนย์ ICT วิทยาศาสตร์

          โครงการอบรมครูฟิสิกส์ และครูวิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2556

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 2 ( พ.ศ. 2552 – 2561 ) โดยมีวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพภายในปี 2561  และในปี 2551 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  ให้ใช้ในโรงเรียนต้นแบบตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 และให้ใช้ในโรงเรียนทั่วไป  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553  เป็นต้นไป  โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ทางหลักสูตร  และพัฒนาได้อย่างเหมาะสมไปพร้อมกับเป้าหมายของอาเซียน ( ASEAN ) ภายในปี 2561  และจากการวิเคราะห์การนำมาตรการขับเคลื่อนจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ  ตามจุดเน้นที่ 5  นักเรียนมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และศิลปะศาสตร์ทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ ( Excel  to  Excellence )  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและทิศทางดังกล่าว  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จังหวัดแพร่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37  จึงจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อวิทยาศาสตร์ขึ้น

และขอให้ผู้เข้ารับการอบรมกรอกข้อมูลใน website กรอกแบบสอบถามที่นี่

สมัครเข้ากลุ่ม Facebook เพื่อรับ-ส่งข้อมูลข่าวสาร
1. กลุ่มฟิสิกส์ https://www.facebook.com/groups/PhysicsPhrae/
2. กลุ่มวิทยาศาสตร์ https://www.facebook.com/groups/SciencePhrae/

ดาวน์โหลด
1. Template Powerpoint 2010
2. เอกสารประกอบการอบรม
3. โปรแกรมที่ใช้ในการอบรม

สมัครสมาชิก Dropbox
http://db.tt/x0GuVIKj

Template Power point
1. http://freepowerpoint-template.blogspot.com/
2. http://www.free-power-point-templates.com/
3. http://www.templateswise.com/

บลอกที่ WordPress.com .